Cultivar [28857]

28857
Yes
*
Anemone × hybrida
Anemone hybrida
(Pretty Lady-Serien)
'Pretty Lady Emely'
'Pretty Lady Emely'
Höstanemon
Halvskugga
Rosa
Juni-sept
Prydnad ute
Flerårig ört
0,35
Anemone 'Pretty Lady Emely'1.jpg
Anemone 'Pretty Lady Emely'2.jpg