Cultivar [609381]

609381
Yes
Wrightia religiosa
Wrightia religiosa
Echites religiosus
Sydostasien
Vit
Träd
Wrightia religiosa1.jpg
Wrightia religiosa2.jpg