Begonia hydrocotylifolia
Spikbladsbegonia
Mexiko
Rumsväxt
Flerårig ört